Nabór 2023/2024

             Publiczne Zespoły Szkół Ponadpodstawowych

                            Nazwa szkoły, adres(kod, miejscowość, ulica),telefon, fax, strona www, adres e-mail Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, 95-040 Koluszki ul. Budowlanych 8
tel/fax:(044)714-07-34
www.zsp2.info
    poczta e-mail:zsp2kol@tlen.pl
Lp.  Typ szkołySymbol oddziałuPrzedmioty z rozszerzonym
programem nauczania
/profil/zawód
   Języki obce  Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
1.    
2.    


3.

 

4.
Technikum  I L  

  

I M
   


   I A

 


       I P
Technik logistyk
            333107

Przedmioty rozszerzone:
– Geografia
– J. angielski


Technik mechatronik

              311410

Przedmioty rozszerzone:

– Matematyka
– Język angielski lub
– Fizyka


Technik automatyk

              311909

Przedmioty rozszerzone:
– Matematyka
– Język angielski lub
– Fizyka

Technik programista
              351406

Przedmioty rozszerzone:
– Matematyka
– Język angielski lub
– Fizyka  
  J. angielski
J. rosyjski
 lub
  J. niemiecki
lub
J. hiszpański      
J. polski
Matematyka
J. obcy
Geografia    
J. polski
Matematyka Informatyka
J. obcy    
J. polski
Matematyka Informatyka
J. obcy  
J. polski
Matematyka Informatyka
J. obcy  
1.              Liceum
Ogólnokształcące
      I AKlasa policyjna

Przedmioty rozszerzone:
J. angielski
– Historia
– Geografia

– Przedmioty policyjne:
· Wstęp do prawoznawstwa
· Elementy działań
  prewencyjnych
· Wybrane zagadnienia z
  zakresu kryminalistyki
. Etyka zawodowa policjanta
J. angielski
J. hiszpański
lub
  J. niemiecki
J. polski
Matematyka
Historia
Geografia

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

  • Wniosek składa się w formie elektronicznej do szkoły pierwszego wyboru. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy szkoły z dowolną ilością klas w każdej z wybranych szkół.

Wniosek należy złożyć w terminie

od 24 kwietnia – 23 maja 2023
do godz. 12.00

  • 6 – 10 lipca 2023 do godz. 15:00 

Do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu.

  • 14 lipca 2023 –   Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 14 – 20 lipca 2023 do godz. 12.00 

Potwierdzenie przez rodzica lub ucznia pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły wskazanej przez system naboru w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga!
Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie powoduje, że kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej szkoły i będzie musiał samodzielnie szukać szkoły z wolnymi miejscami

21 lipca 2023r. do godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych