Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, z siedzibą w Koluszkach , ul. Budowlanych 8, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:  iod.zsp2koluszki@onet.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym na podstawie:
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
  w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
  z przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
  (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 1. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

===========================================================================

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  

Link: Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r    lub  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

===========================================================================

Inspektor Ochrony Danych:  Dorota Waprzko

e-mail:  iod.zs2koluszki@gmail.com

telefon: 044 714 07 34