Procedura Organizacji Pracy ZS nr 2 w Koluszkach w czasie zagrożenia epidemicznego

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy placówki w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor szkoły.

IV. Postanowienia ogólne

 1.  Do szkoły/placówki może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 1. Przez objawy o których mowa w  punkcie 1a) rozumie się:
 1. podwyższoną temperaturę ciała co najmniej 38 OC (mierzoną termometrem bezdotykowym),
 2. ból głowy i mięśni,
 3. ból gardła,
 4. kaszel,
 5. duszności i problemy z oddychaniem,
 6. uczucie wyczerpania,
 7. brak apetytu.
 1. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w dziale IV punkt 2.
 2. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź mailowym lub w sytuacjach wyjątkowych związanych z okolicznościami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania placówki : 
 • osoby te, poruszają się wyłącznie w wyznaczonych strefach, 
 • w takich przypadkach obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 1. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

V. Podstawowe zasady higieny na czas zagrożenia epidemicznego.

 1. W wejściu do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 2. W wejściu do budynku szkoły znajdują się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego- załącznik nr 1. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk dostępnego w wejściu do budynku szkoły. 
 3. W wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (załącznik nr 2 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).
 4. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, którym sprawdza się temperaturę ciała osób wchodzących do budynku. Zgodnie z procedurą pomiaru temperatury – załącznik nr 3.
 5. Na terenie placówki obowiązują następujące zasady higieny:
 • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
 • ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych,
 • po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie wraz z nauczycielem dezynfekują dłonie.
 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Należy informować rodziców o koniczności wyposażenia ucznia we wszystkie niezbędne materiały i przybory szkolne.
 3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, o czym informuje się rodziców uczniów. 
 4. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
 6.  Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, klawiatur i włączników.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk z instrukcją korzystania z niego.
 8. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
 9. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/.
 10. Rekomenduje się telefoniczny i mailowy kontakt z dyrekcją, sekretariatem lub księgowością. Kontakt bezpośredni wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretną godzinę z zachowaniem zasad dotyczących zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego.

VI. Organizacja pracy szkoły.

 1. W dziennikach lekcyjnych oraz dokumentacji ucznia w sekretariacie szkoły znajdują się aktualne dane kontaktowe numery telefonów do rodziców lub opiekunów oraz ich adresy mailowe, umożliwiające szybki kontakt w sytuacji koniecznej. W gestii rodzica jest informowanie szkoły o zmianie danych kontaktowych.
 2. Organizacja i koordynacja pracy powinna odbywać się z zachowaniem dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. Należy ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły w tym celu:
 1. w miarę możliwości zajęcia lekcyjne odbywać się będą w dwóch zmianach, 
 2. przerwy odbywają się zgodnie z harmonogramem przystosowanym do sytuacji epidemicznej oraz warunków lokalowych szkoły (załącznik nr 4),
 3. w czasie przerw uczniowie poszczególnych klas przebywać będą w wyznaczonych dla siebie strefach na korytarzach i holach, co jest monitorowane przez nauczycieli dyżurujących,
 4.  w sprzyjających warunkach pogodowych zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły podczas przerw i zajęć ruchowych.
 5. w miarę możliwości uczniowie rozpoczynają lekcje w różnych godzinach i w różnych godzinach je kończą,
 6. w celu unikania częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia uczniowie poszczególnych zespołów w miarę możliwości uczą się w wyznaczonych dla siebie klasach. 
 7. Sale lekcyjne:
 1.  wyposażone są w pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz informacjami jak z niego prawidłowo korzystać,
 2. sale dezynfekowane są co najmniej raz dziennie po zakończeniu zajęć,
 3.  stoliki i klamki dezynfekujemy po zakończeniu zajęć danej grupy,
 4. przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp, 
 5. należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 6. sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować. 
 7. W sali gimnastycznej:
 1.  używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,
 2. przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować,
 3. podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 1. Biblioteka szkolna czynna jest w wyznaczonych godzinach i pracuje zgodnie z regulaminem pracy biblioteki szkolnej dostosowanym do zasad rekomendowanych w sytuacji epidemicznej, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
 2. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W tym celu sprawy bieżące ustalamy telefonicznie lub z zachowaniem dystansu 2 m. 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W miarę możliwości, podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, ogranicza się liczbę w dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych. 
 3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę, będzie nim izolatka przy gabinecie pielęgniarki szkolnej.
 5. Objawy chorobowe u ucznia – postepowanie. 

a) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (dział IV punkt 2), wówczas niezwłocznie uczeń zostanie odizolowany w  pomieszczeniu izolatki  pod opieką wyznaczonej osoby,  z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.

b) Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów chorobowych.

c) Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:

 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi co najmniej 38 °C lub wyżej należy powiadomić rodziców ucznia (w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły w trybie pilnym) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

d) Uczeń z objawami chorobowymi nie powinien przebywać na terenie szkoły, stąd należy ustalić z rodzicem najszybszy możliwy sposób odbioru ucznia najlepiej nie przekraczający jednej godziny od odizolowania ucznia po stwierdzeniu objawów chorobowych.

e) Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

 1.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły/placówki.

a) Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała .

b) Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w dziale IV pkt 2a nie mogą zostać dopuszczeni do pracy.

c) Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

 • kieruje pracownika, do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki (unikając kontaktu z innymi osobami),
 • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 • do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 • o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

d) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać dezynfekcji.

e) Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

f) Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

g) Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 1. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika szkoły/placówki/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 

 Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 • Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Kuratorium Oświaty i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji (zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych stanowiącym załącznik nr 5 do procedury) i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

X. Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie.

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

XI. Postanowienia końcowe

46. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w dziale IV pkt 2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi :

 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – + 48 222 500 115
 • Telefony alarmowe    600 241 646      574 127 619    
 • Adres email: e-mail: psse@psselodz.pl

47. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Załącznik nr 1 do Procedury organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników szkół oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Załącznik nr 2 do Procedury organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników szkół oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Informacje kontaktowe w ramach procedury COVID w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach.

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi  

ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia -+ 48    222 500 115

Telefony alarmowe             600 241 646        574 127 619              

e-mail: psse@psselodz.pl

sekretariat tel. 42 253 99 02

centrala tel. 42 253 99 00

 1. Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3; 90-113 Łódź

tel. +48 42 633 71 91;             tel. +48 42 205 03 00;         fax +48 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

 1. Infolinia GIS w sprawie koronawirusa: 222 500 115
 2. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590
 3. Oddział zakaźny szpitala 
 • Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35, (44) 725 72 09
 • Łódź – Bałuty, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł. Biegańskiego, ul. Gen. Kniaziewicza 1/5, kom. 887 877 690
 • Zgierz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Parzęczewska 35, (42) 714 45 00

Załącznik nr 3 do Procedury organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników szkół oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM.

1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora placówki.

2. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi producenta urządzenia. 

4. Sposób pomiaru: 

a) włącz urządzenie, 

b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,

c) rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,

d) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,

e) jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był jak najdokładniejszy,

f) pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,

g) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi placówki),

h) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu),

i) wyłącz termometr.

5. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą rozmawiać.

6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych rękawiczkach ochronnych. 

7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.

Załącznik nr 4 do Procedury organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników szkół oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Harmonogram lekcji i przerw

 1. 8:00  – 8:45

       5 min – przerwa

 1. 08:50 – 9:35

      5 min – przerwa

 1. 9:40-10:25

      5 min- przerwa

 1. 10:30- 11:15

      10 min – przerwa

 1. 11:25- 12:10

      10 min- przerwa

 1. 12:20- 13:05

      15 min – przerwa

 1. 13:20- 14:05

      5 min – przerwa

 1. 14:10-14:55

       5 min – przerwa

 1. 15:00- 15:45
 2. min- przerwa

10. 15:50- 16:35

 1. min – przerwa

11. 16:40 – 17:25

 1. min – przerwa

12. 17:30 – 18:15

Załącznik nr 5 do Procedury organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników szkół oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Schemat komunikacji kryzysowej COVID w placówce .

Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu:

 1.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto powiadamia o podjętej decyzji:

2.Naczelnika/pracownika Wydziału Oświaty w powiecie łódzkim wschodnim.

3.Kuratorium Oświaty w Łodzi.