Regulamin Samorządu

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.
 2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej
 3. Zasady wybierania, działania organów samorządowych określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem
 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
 6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów

§ 2. Ogólne obowiązki i kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 1. znajomość Statutu
 2. reprezentowanie interesów uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
 3. przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii w zakresie praw uczniów takich, jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
  2. prawo do organizacji życia szkolnego
  3. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem
  4. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  5. prawo opiniowania propozycji nagród i kar
 4. opiniowanie decyzji Dyrektora w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

§ 3. Organy Samorządu Uczniowskiego

I Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:

a)Przewodniczący Klasy,

b)Zastępca Przewodniczącego,

c)Skarbnik,

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą po dwóch przedstawicieli z każdej klasy.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a)Przewodniczący, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

b)Zastępca Przewodniczącego,

c)Skarbnik,

d)Sekretarz,

II Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Kompetencje Samorządu Klasowego:

a)reprezentuje klasę na zewnątrz,

b)organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),

c)wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d)organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 1. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:

a)uchwala Regulamin SU,

b)podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

c)podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

d) wybór komisji wyborczej

e)ustala i zatwierdza Plan Pracy SU na dany rok szkolny.

 1. Kompetencje Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

a)kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

b)czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

c)pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

d)rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

e)występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,,

 1. Kompetencje Przewodniczącego:

a)kieruje pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego,

b)reprezentuje Zarząd przed organami szkoły,

c)reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych i imprezach pozaszkolnych,

d)podpisuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego,

e)odpowiada za realizację uchwał SU.

§ 4. Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

Tryb wyboru Samorządu Klasowego.

a)Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

b)Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.

Tryb wyboru Przewodniczącego.

a)Kandydatów na Przewodniczącego zgłasza Rada SU.

b)Kandydat ma prawo promować się w audycjach szkolnego radiowęzła, w gazecie szkolnej, na plakatach oraz w wystąpieniach przed społecznością uczniowską.

c)Kandydat musi spełniać następujące warunki:

-posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

-dostarczy w określonym terminie komisji wyborczej pisemną autocharakterystykę wraz ze swoim programem wyborczym.

d)W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

e)W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborczą w liczbie 7 uczniów, która opracowuje ordynację wyborczą.

f)Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

g)Kadencja Przewodniczącego SU trwa 1 rok.

h)Przewodniczący SU powinien być wybrany najpóźniej do dnia 10 październik

Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego

a)Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 5.Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Opiekunami SU każdego roku są:

a)Wychowawcy klas

b)nauczyciel pełniący rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Kadencja opiekunów SU zaczyna się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 2. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoja pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu.
 3. Opiekun ma prawo uczestniczenia w spotkaniach Rady i Zarządu oraz brać udział we wszystkich przejawach pracy Samorządu.

§ 6. Tryb odwołania przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 1. Przewodniczący SU może zostać odwołany ze stanowiska w następujących przypadkach:
 • nieprzestrzegania obowiązków wynikających ze Statutu szkoły
 • nieprzestrzegania Regulaminu SU
 • nierealizowania obowiązków Przewodniczącego SU.
 1. Opiekun SU podejmuje decyzję o odwołaniu przewodniczącego SU, po konsultacji z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

§ 7. Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
 2. Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU.
 3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.
 4. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

§ 8. Tryb odwoływania się od decyzji Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem lub interesem ucznia, Przewodniczący zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.
 2. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w ust. 1 opiekun SU, Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

§ 9. Tryb uchwalania i dokonywania zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego

 1. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
 2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do opiekuna SU przez grupę co najmniej 10 uczniów podpisanych czytelnie na wniosku.
 3. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rad SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem od dnia uchwalenia.
 3. Każdy z samorządów prowadzi księgę protokołów oraz sporządza coroczne sprawozdania.
 4. Co roku do 15 września każdy z samorządów opracowuje roczny plan pracy, który przekazuje opiekunowi.