ICIM

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

•  Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie zajęć szkolnych. Można korzystać z komputerów podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach.

•  Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba.

•  W przypadku wielu chętnych można zapisać się na określone godziny.

•  Każdy korzystający z Centrum ma obowiązek wpisać się do zeszytu obecności. Wpisanie się do Dziennika Centrum Multimedialnego jest potwierdzeniem znajomości i zobowiązaniem ścisłego przestrzegania przepisów BHP przepisów, przepisów p-poż. oraz Regulaminu Centrum Multimedialnego.

•  Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy.

•  Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia lekcyjne.

• Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może być przedłużony lub skrócony tylko w szczególnym przypadkach po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.

•  Internet jest rozszerzeniem i uzupełnieniem oferty biblioteki szkolnej, dlatego może być wykorzystywany wyłącznie w celu poszukiwania materiałów potrzebnych do nauki (uczniowie), nauczania (nauczyciele) i dokształcania (pozostali czytelnicy).

•  Uczeń w przypadku korzystania z Internetu – określa bibliotekarzowi tematykę poszukiwanych informacji.

•  Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.

• Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

•  Z drukarki, kopiarki i skanera korzysta się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą opiekuna Centrum Multimedialnego. Każde zauważone nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być natychmiast zgłoszone opiekunowi centrum. Jeśli uczeń na początku pracy stwierdzi braki w sprzęcie lub wadliwe działanie oprogramowania, powinien zgłosić to opiekunowi i odnotować w uwagach przy swoim wpisie do Dziennika Centrum Multimedialnego. Jeśli po zakończeniu zajęć stwierdzone zostaną jakieś nieprawidłowości, a wpis w zeszycie tego nie uwzględniał to za spowodowanie ich odpowiada korzystający.

•  Korzystanie z nagrywarki będzie możliwe po uzgodnieniu z opiekunem pracowni.

•  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

• Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

•  Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza .

•  Użytkownicy mogą zgłaszać inicjatywy i pomysły dotyczące Centrum.

Zabrania się:

• Korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

• Instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz jak również dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

• Dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętowej sprzętu. Samowolnego używania w pracowni własnych przenośnych nośników danych. Możliwe to jest jedynie po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum

• Komputery w ICIM nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.).

• Niestosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Centrum.