Technik Logistyk

      Absolwenci szkół średnich w zawodzie technik logistyk mogą podjąć pracę w wielu przedsiębiorstwach czy jednostkach administracji publicznej, gdzie nie powstały jeszcze działy logistyki i nie oznacza to jednak, że nie jest w nich prowadzona działalność logistyczna. Jest to bardzo ogromny dział nauki i zasób wiedzy wykorzystuje się w wielu dziedzinach gospodarki np.: wojsko, placówki opieki zdrowotnej, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych.

Logistyk z wykształceniem średnim może z powodzeniem realizować zadania i wypełniać obowiązki na przedstawionych poniżej przykładowych stanowiskach stanowiskach:

 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej (branżysty),
 • specjalisty ds. transportu i spedycji (w tym transportu wewnętrznego),
 • magazyniera lub specjalisty ds. gospodarki magazynowej,
 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjalisty ds. zaopatrzenia i zakupów,
 • specjalisty ds. zarządzania zapasami i planowania przepływu materiałowego,
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zabezpieczenia ruchu,
 • planisty wysyłek i dostaw,
 • specjalisty ds. celnych i transportu międzynarodowego,
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego (systemów zaopatrzenia i sprzedaży przez Internet),
 • specjalisty ds. gospodarkami odpadami,
 • specjalisty ds. kompletacji zamówień, pakowania i opakowań,
 • specjalisty ds. obsługi klienta,
 • specjalisty lub operatora systemów informacyjnych i informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne,
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych.

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Patrząc na nasz rynek pracy można odnieść wrażenie, że większość nowo powstałych miejsc pracy związana jest właśnie z tą strefą. Powstają nowe sieci handlowe, dystrybucyjne i transportowo – spedycyjne. Są to nie tylko podmioty krajowe, ale w dużej mierze inwestycje kapitału zagranicznego. Z każdym takim przedsięwzięciem, jakim jest rozpoczęcie czy rozwój działalności nowego przedsiębiorstwa, związane jest powstanie nowego łańcucha przemieszczania dóbr – systemu logistycznego , a każdy taki system potrzebuje operatorów. Ludzi, którzy będą go sprawnie i dobrze obsługiwać. Zapotrzebowanie to dotyczy nie tylko osób o wysokich kwalifikacjach, legitymujących się dyplomami wyższych uczelni, ale również pracowników operacyjnych dysonujących rzetelnym przygotowaniem do wykonywanej pracy.

Nasza szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu i tym samym uczniowie naszego technikum uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowaną właśnie przez tą placówkę.

W klasie III uczniowie odbywają 4 tygodniowe praktyki.

Organizowane są różne wycieczki do firm i magazynów logistycznych .

Klasa pod patronatem firmy LogiQ Rożko Sp.j. , która umożliwia odbycie staży zawodowych, doposaża szkołę w środki dydaktyczne z zakresu kształcenia zawodowego, współorganizuje praktyki i wycieczki zawodowe dla uczniów.

W ciągu czterech lat nauki uczeń poznaje podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wiadomości z zakresu: planowania i zarządzania logistyką oraz produkcją, transportu i spedycji, ekonomi logistyki, gospodarki przestrzennej w magazynach i centrach logistycznych, systemów logistycznych, najnowszych systemów informatycznych wykorzystywanych w działach logistyki, dokumentacji biurowych, magazynowych i spedycyjno-transportowych.